Categorieën
Actueel

Wat betekent het Koninklijk Besluit voor mij?

Op 31 maart 2019 trad in België nieuwe wetgeving voor onder meer het verkrijgen van uittreksels en afschriften van de burgerlijke stand in werking, deze nieuwe wetgeving was onderdeel van een grotere vernieuwing van de wetgeving omtrent de Belgische burgerlijke stand. De nieuwe wetgeving maakt het mogelijk om uittreksels en afschriften van overlijdensakten van meer dan 50 jaar oud, huwelijksakten van meer dan 75 jaar oud en alle andere akten (waaronder geboorteakten) van meer dan 100 jaar oud te bekomen. Ook kunnen sinds 31 maart 2019 uittreksels en afschriften van akten van minder dan respectievelijk 50 jaar oud voor overlijdens, 75 jaar oud voor huwelijksakten en 100 jaar oud voor alle andere akten (waaronder geboorteakten) worden opgevraagd.

Het Koninklijk Besluit dat vandaag in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, is specifiek vastgesteld voor het doen van genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand. Dit Koninklijk Besluit geeft een nadere juridische inkleding van de in 2019 vernieuwde wetgeving omtrent de Belgische burgerlijke stand voor specifiek het doen van genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand. Dit Koninklijk Besluit zal op zaterdag 1 mei 2021 in werking treden, tot die datum hebben de gemeenten de tijd om te voorzien in aanvullende beleidskaders en reglementen voor de uitvoering van dit Koninklijk Besluit.

Om een en ander met betrekking tot dit Koninklijk Besluit te verhelderen, zal hierna worden uiteengezet wat je van dit Koninklijk Besluit mag verwachten en hoe je bij het doen van genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand te werk dient te gaan. Eerst zal worden ingegaan op het verkrijgen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand die reeds openbaar zijn (dus die van meer dan 100, 75 en 50 jaar oud). Daaropvolgend wordt ingegaan op het bekomen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand die nog niet openbaar zijn (dus die van minder dan 100, 75 en 50 jaar oud).

Openbare akten van de burgerlijke stand

De reeds openbare akten van de burgerlijke stand kunnen bij het Rijksarchief in België worden geraadpleegd, indien het Rijksarchief in België deze digitaal beschikbaar heeft gesteld, tenzij het college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat raadpleging bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de betreffende gemeente dient te geschieden. Zijn de akten van de burgerlijke stand niet door het Rijksarchief in België digitaal beschikbaar gesteld, dan geschiedt raadpleging bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de betreffende gemeente. De regels omtrent raadpleging bij de ambtenaar van de burgerlijke stand worden door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld. Mocht het zo zijn dat de opgevraagde akte nog niet beschikbaar is in DABS (Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand), dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de akten, tabellen en bijlagen aan jou ter beschikking stellen.

Niet-openbare akten van de burgerlijke stand

De raadpleging van de niet-openbare akten van de burgerlijke stand is aan strengere regels onderworpen. Zij kan alleen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de betreffende gemeente geschieden. Een aanvraag tot raadpleging van de niet-openbare akten moet aan een aantal eisen voldoen, de aanvraag dient namelijk te bevatten:

  1. de identificatiegegevens: voor natuurlijke personen: de naam, voornamen en het rijksregisternummer van de aanvrager of, bij gebrek daaraan, het nummer van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid; voor rechtspersonen en ondernemingen: het ondernemingsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen; voor buitenlandse natuurlijke personen of rechtspersonen, die niet over een Belgisch identificatienummer beschikken: elk document dat, volgens het toepasselijk recht in het land van oorsprong van die natuurlijke persoon of rechtspersoon, de identificatie hiervan verzekert;
  2. de vermelding van de akten waarop de aanvraag betrekking heeft;
  3. een omstandige motivering en beschrijving van de genealogische doeleinden;
  4. de verspreidingsmiddelen van de resultaten van de opzoeking;
  5. de toestemming van alle personen op wie de akten betrekking hebben;
  6. de bevestiging van het feit dat de aanvrager zijn identiteit en contactgegevens, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4.7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft meegedeeld aan de persoon die de toestemming moet geven.

Indien de personen die toestemming moeten geven voor het verstrekken van uittreksels of afschriften van akten van de burgerlijke stand overleden of (tijdelijk) niet wilsbekwaam zijn, dan kan zijn langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, of bij gebreke hiervan zijn wettelijke vertegenwoordiger, of bij gebreke hiervan, ten minste één van diens afstammelingen in de eerste graad de vereiste toestemming geven. Mocht je de contactgegevens van de personen die toestemming voor verstrekking moeten geven niet kennen, dan kan je bij je aanvraag een communicatie voegen die is gericht aan de personen van wie toestemming moet worden verkregen, de ambtenaar van de burgerlijke stand zendt deze dan door aan de betreffende persoon.

Om kort te gaan nog een eenvoudige samenvatting van het voorgaande:

  • Openbare akten van de burgerlijke stand die door het Rijksarchief in België reeds digitaal ter beschikking zijn gesteld, dienen daar te worden geraadpleegd;
  • Openbare akten van de burgerlijke stand die niet door het Rijksarchief in België digitaal ter beschikking worden gesteld, worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de betreffende gemeente geraadpleegd;
  • Raadpleging van openbare akten van de burgerlijke stand bij de ambtenaar van de burgerlijke stand geschiedt doorgaans op basis van een uittreksels of afschrift uit de DABS, indien een digitale akte niet voorhanden is, kan worden volstaan met het ter beschikking van de akten, tabellen en bijlagen aan de aanvrager;
  • Niet-openbare akten van de burgerlijke stand worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand bij de betreffende gemeente geraadpleegd. De raadpleging vereist toestemming van alle personen op wie de akte betrekking heeft en de aanvraag van deze raadpleging dient aan een aantal formele eisen te voldoen.

Alles nog eens rustig nalezen op een later tijdstip? Dit document kan je ook op je computer downloaden.

Één reactie op “Wat betekent het Koninklijk Besluit voor mij?”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *